Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац

Şcoala de Ξnalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” Vβrşeţ

Mihailo Palov Σvσkιpző Szakfőiskola Versec

Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” Vrsac

Omladinski trg 1, 26300 Vršac // tel./fax: 013/832-517 // e-mail: vsvassekretar@hemo.net // web: www.uskolavrsac.edu.rs

 

 

 

Адреса:

 

Teлeфон/факс:

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронске адресе:

 

 

 

 

 

 

 

Сајт:

 

 

Вршац, Омладински трг бр. 1         

 

013/833-420 – директор

013/831-628 – референт за студентска питања

013/830-024 – факс

013/823-680 – финансијска служба

013/832-517 – секретар

013/836-615 – библиотека

 

 

vsvasdirektor@hemo.net

vsvassekretar@hemo.net

vsvasfinansije@hemo.net

vsvasbiblioteka@hemo.net

vsvaskatedrapp@hemo.net

vsvaspedagozi@hemo.net

vsvaskatedram@hemo.net

vsvaskatedrasj@hemo.net

 

 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/

 

 

 

 

 

 

 

Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 


Стандарди за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

 

 

Увод

Стандард 1. Структура студијског програма

Стандард 2. Сврха студијског програма

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Стандард 5. Курикулум

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Стандард 7. Упис студената

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Стандард 9. Наставно особље

Стандард 10. Организациона и материјална средства

Стандард 11. Контрола квалитета 

 

 

ТАБЕЛЕ

 

ПРИЛОЗИ

 

            ИЗВЕШТАЈИ програма НАТ


 

УВОДНА ТАБЕЛА

Назив студијског програма:

Струковна медицинска сестра/техничар

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац

Образовно – научно/образовно – уметничко поље:

Медицинске науке

Научна, стручна или уметничка област:

Медицинске науке

Врста студија:

Основне струковне

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима:

180

Назив дипломе:

Струковна медицинска сестра

Дужина студија:

6 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма:

/

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов):

2021.

Број студената који студира по овом студијском програму:

/

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм:

28

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког):

/

Језик на коме се изводи студијски програм:

српски

Година када је програм акредитован:

/

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

http://uskolavrsac.edu.rs/Medicina/Standardi_SP.htm

 

 

Стандарди

 


 

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим стандардима)

 

Студијски програм основних струковних студија – Струковна медицинска сестра/техничар, обухвата студије у трајању од три године (шест семестара) на којима се стиче стручно звање струковна медицинска сестра (према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива: 53/2017-100, 114/2017-38, 52/2018-123, 21/2019-302, 34/2019-185, 6/2020-122, 24/2020-4, 152/2020-65). Циљ студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар је образовање кадрова који ће пружати услуге здравој и болесној популацији у области здравства. Основне струковне студије на горенаведеном програму могу да упишу свршени ученици свих смерова средње медицинске школе, уз положени пријемни испит из биологије. Програм кандидатима укупно доноси 180 ЕСПБ бодова, а свака од година студија по 60 ЕСПБ.

 

Овај студијски програм обухвата изучавање академско-општеобразовних предмета, стручних предмета и стручно-апликативних предмета. Садржај студијског програма je тако конципиран да постепено и систематски води студента ка савладавању неопходних вештина за будућу професионалну праксу. Поред обавезних предмета који се похађају, студент се опредељује и за одређене изборне предмете у складу са интересовањима. Наставни план нуди студентима укупно дванаест изборних предмета, по два различита изборна предмета у сваком семестру, од којих студенти бирају један, чиме је задовољен критеријум изборности за област медицинских наука прописан стандардима. Понуђени изборни предмети припадају свим типовима предмета (академско-општеобразовни, стручни и стручно-апликативни).

 

У извођењу наставе примењиваће се савремени начини рада: предавања, вежбе, семинарски радови, консултације, практичан рад, индивидуалне и групне посете, електронско учење са неопходном софтверском и организационом подршком, стручна пракса. Студент има обавезу похађања предавања и вежбе са циљем општег образовања, савладавања вештина и стручног оспособљавања, израђује семинарске радове, пројектне задатке, припрема колоквијуме и испите и обавља летњу и стручну праксу у одговарајућим здравственим и образовним установама.

 

Теоријска настава и вежбе изводе се у амфитеатрима, слушаоницама и кабинетима у седишту Високе школе у Вршцу, а вежбе и практични рад се изводе у установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, као и у средњим школама медицинског профила као наставним базама – партнерима Високе школе.

 

Студије на овом студијском програму су усаглашене са Законом о високом образовању Републике Србије (,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др, 67/2019 и 6/2020 – др.), Болоњском деклерацијом, као и са сродним студијским програмима у земљама у окружењу и Европи. Студијски програм такође je усклађен са ЕУ директивама и Правилником о листи стручних, академских и научних назива (,,Сл. гласник РС” бр. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020 и 152/2020).

 

У студијском програму, сваки предмет исказује се бројем ЕСПБ, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ. Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ), такође  летња пракса и стручна пракса.

 

Прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).

 

Стандарди


 

Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 

Основна сврха програма Струковна медицинска сестра/техничар јесте да се полазници образују за рад са болесном и здравом популацијом у духу савремених европских вредности и у складу са актуелним потребама у области медицинске неге. Студирајући по овом програму, будуће струковне медицинске сестре (према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива: 53/2017-100, 114/2017-38, 52/2018-123, 21/2019-302, 34/2019-185, 6/2020-122, 24/2020-4, 152/2020-65) стичу знања, стручне вештине и компетенције и усвајају вредности грађанског друштва којима данас Европа тежи. Сврха програма је усклађена са савременим европским образовним концептима који истичу компетенцију као општу способност, неопходну за артикулисање другачијег односа појединац – друштво, као и са потребом да студенти стекну што шире образовање, али и да овладају компетенцијама у складу са филозофијом Високе школе струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов” у Вршцу, а ово подразумева: хуманистички приступ особи у контексту друштвене неге, као и њихову способност за развој критичког мишљења, решавање комплексних проблема, доношење одлука и стварање судова о релевантним друштвеним, научним, законодавним и етичким питањима, као и унапређење медицинске струке.

 

2.1     Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар образује стручни кадар за којим постоји потреба на тржишту рада, а који је у складу са националним оквиром квалификација, и који обухвата широк делокруг рада у здравственим, образовним и установама социјалне заштите, у државном или приватном сектору. То подразумева могућност запошљавања на одговарајућим стручним пословима у домовима здравља, општим и специјалним болницама, клиничко-болничким центрима, клиничким центрима, институтима, заводима за јавно здравље, образовним установама, установама дечје заштите, установама социјалне заштите (домови за старе, установе за особе са посебним потребама), као и у ординацијама и поликлиникама. Струковне медицинске сестре/техничари раде самостално и/или као чланови здравственог тима под вођством других профила, најчешће лекара, у вршењу превентивних, терапијских, дијагностичких и рехабилитационих поступака, доприносећи развоју здравственог система Републике Србије. У складу са савременим изазовима професије, сврха студијског програма за образовање струковних медицинских сестара односи се на подизање нивоа њихових образовних, стручних, организационих и управљачких компетенција, а у складу са потребама друштва и система здравствене и социјалне заштите и неге, као и међународних стандарда за образовање овог профила.

Прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).

 

Стандарди


 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 

Циљ студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра/техничар јесте образовање високо стручних кадрова кроз усвајање знања, овладавање и развој компетенција и неопходних вештина за успешно обављање професије. Програм се реализује са циљем обезбеђивања стручних кадрова за пружање здравствене неге деце и омладине, одраслих и старих људи, као и за промоцију здравља и благовремену превенцију болести код здраве популације. Програм је усклађен са потребама тржишта рада и националним оквиром квалификација и образује струковне медицинске сестре за самосталан рад у државном и приватном сектору, као и за организацију рада и планирање и унапређење квалитета рада, контролу рада и примену модерних и савремених принципа здравствене неге у третманима здравих и болесних особа, као и особа са посебним потребама.

Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар има јасно дефинисане циљеве – усклађене са основним задацима и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи – да кроз теоријску и практичну наставу и непосредну праксу:

·         обезбеди квалитетно студирање и образовање струковним медицинским сестрама/техничарима, односно кадровима здравствене струке, који ће моћи да успешно одговоре изазовима праксе у савременом контексту, и у болничким и у кућним условима;

·         оспособи струковне медицинске сестре/техничаре за самостално, ефикасно и одговорно обављање опште здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику у различитим подручјима;

·         струковним медицинским сестрама/техничарима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања и усавршавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процес неге болесника у различитим областима медицине;

·         оспособи струковне медицинске сестре/техничаре да примене стечена знања и вештине у свим видовима опште неге болесника, а која укључује мере унапређења здравља, спречавања болести, збрињавања и неге;

·         профилише струковне медицинске сестре/техничаре у савремене сараднике који поседују адекватно знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у здравственој пракси;

·         развија специјализована знања и вештина код струковних медицинских сестара/техничара из области: промоције здравља; менталне хигијене; вештине комуникације, подучавања и учења; тимског рада (руковођење тимом за здравствену негу; међупрофесионална сарадња у процесу дијагностике, лечења и неге оболелих и повређених); решавања организационих проблема (организација дневних задатака); евалуације процеса здравствене неге; употребе информационе технологије и вођења сестринске и медицинске документације; методологије истраживања, те писања текстова у академско-научне сврхе;

·         негује код струковних медицинских сестара/техничара дух хуманости, посвећености и афирмацију професионалне етичности и узорне комуникације поштујући принцип диверзитета и мултикултурализма;

·         савременом едукацијом и менторским радом, омогући преношење знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским образовним центрима, као и преузимање добрих тековина система високог образовања у земљи;

·         програм треба да подстакне струковне медицинске сестре/техничаре на даље усавршавање, као и праћење стручне литературу у складу са основним начелима целоживотног учења, као и да стечена знања и искуства преносе на друге, да их афирмишу и подстичу на напредовање.

3.1     Остварење циљева студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар, односно образовање високостручних кадрова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

Прилози за стандард 3:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).

 

Стандарди


 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Савладавањем студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар студент стиче следеће:

4.1. опште способности:

·         критичког размишљања, правилне анализе датог стања, синтезе података и предвиђања последица, решавања сложених и непредвидивих проблема, користећи сву медицинску опрему и апарате;

·         планирања и спровођења истраживања у области сестринства, прикупљања и обрађивања података уз помоћ информационих технологија и објављивања налаза истраживања широј стручној јавности;

·         примене напредних теоријских и стручних знања, стандарда здравствене неге, дијагностичке и терапијске процедуре у различитим гранама медицине, самостално и у тиму;

·         успешне комуникације са пацијентима, породицама пацијената, члановима медицинског тима, негујући домаћу и инострану међупрофесионалну сарадњу;

·         примене моралних начела, хуманости и чувања професионалне тајне, афирмишући професионалну етичност.

4.2. предметно-специфичне способности:

·         темељног познавања и разумевања научених теоријских принципа и практичних вештина у свим видовима опште неге болесника, мера унапређења здравља и спречавања болести;

·         решавања проблема (у области превенције, раног откривања и лечења стања и обољења; саветовања око хигијене и исхране; извођењу дијагностичких процедура …);

·         повезивања и примене знања из медицине, информатике, етике, психологије и других додирних подручја са циљем развијања система успешнијег лечења, иновација, као и на реализацији научноистраживачких пројеката;

·         праћења и примене новина у сестринској пракси;

·         развоја вештина и спретности у примени знања из наука на којима је засновано сестринство и интеграције тих вештина у динамичним процесима на релацији струковна медицинска сестра/техничар – корисник;

·         примене информационо-комуникационих технологија у овладавању медицинским знањима у домену превентиве, дијагнозе и терапије.

4.3. Исходи учења. – Струковна/и медицинска/и сестра/техничар након дипломирања поседује напредна стручна знања која се односе на различите дијагностичке и терапијске процедуре и технике у оквиру здравствене неге, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену истих у здравственој пракси. Оспособљен(а) је за самосталан рад у оквиру здравствене неге у специјалистичким дисциплинама, као и да:

·         решава сложене проблеме у области здравствене неге у стандардним условима;

·         руководи тимом за здравствену негу и координира рад са осталим тимовима, сарађује са стручњацима у процесу дијагностиковања и лечења пацијената, негујући успешну комуникацију и етичке принципе,

·         рукује свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре,

·         одговорно и самостално води пројекте у области сестринства;

·         организује дневне задатке и води медицинску администрацију, контролише и обучава друге чланове у сестринском тиму за рад у делокругу неге и терапијске поделе лекова;

·         анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе у превенцији, лечењу и рехабилитацији.

Од дипломираних студената очекује се и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, користе стручну литературу и наставе усавршавање на вишим степенима образовања, негујући позитиван однос према целоживотном учењу у личном и професионалном развоју.

Прилози за стандард 4:

Прилог 4.1. Додатак дипломи.

 

Стандарди

 

Стандард 5. Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 

Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар припада струковним студијама првог нивоа. Студије трају три године, односно шест семестара. Наставни план садржи обавезне и изборне предмете, чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм се састоји од 25 обавезних предмета и 12 изборних предмета, по два понуђена у сваком семестру, од којих студент бира један, стручне праксе и летње стручне праксе. Изборни предмети усаглашени су по броју ЕСПБ бодова (сваки доноси 4). Проценат изборности на програму јесте 13,33 % што је у складу са прописаним стандардима који предвиђају минимално 10%. Листа изборних предмета садржи двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира, што је у складу са стандардима. У сваком од семестара студент похађа четири обавезна предмета и један изборни предмет, сем у првом семестру где студент похађа пет обавезних предмета и један изборни предмет. Сваки од семестара доноси 30 ЕСПБ бодова, што је у складу са стандардима. Студијски програм – Струковна медицинска сестра/техничар се разликује се од другог студијског програма са више од 35% што је у складу са стандардима.

 

У структури студијског програма академско-општеобразовни предмети заступљени су са 15,56%, стручни предмети са 38,33% а стручно-апликативни са 46,11 % у односу на број ЕСПБ бодова што је у складу са стандардима. У укупан број предмета укључене су и: Стручна пракса 1, Стручна пракса 2, Стручна пракса 3, Стручна пракса 4, Стручна пракса 5, Стручна пракса 6, као и Летња стручна пракса 1, Летња стручна пракса 2 и Летња стручна пракса 3. Сви они имају предвиђене и исказане одговарајуће ЕСПБ бодове.

 

На свим годинама студија на студијском програму оптерећење студената је 20 часова недељно (предавања и вежбе), што је у складу са стандардима. На овај број додају се часови практичне наставе. Такође, у сваком семестру часови предавања износе између 50-60%, што је у складу са стандардима. Укупан број часова активне наставе за све три године износи 1815 часова /сати и тај број задовољава 1/3 од препоручених 4600 часова неопходних за теоријско оспособљавање медицинских сестара/техничара (у складу са Директивом 93/16 Европског савета). Активна настава по години студија заступљена је са 600 часова што је у складу са стандардима. Укупно оптерећење студента активном наставом, стручном праксом и летњом стручном праксом износи 4600 часова.

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Табела 5.1.a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).

Табела 5.2. Спецификација  предмета.

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар

Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Стручно апликативни и Стручни предмети) 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар

 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.

 

Стандарди


 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

 

Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар усклађен је са савременим међународним токовима у медицинској струци, у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора, тј. у државама Европске уније.

 

Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар нуди студентима најсавременија стручна и научна сазнања из медицинских, друштвено-хуманистичких и сродних наука, а посебно из области неге, сестринства, педагогије, комуникологије, информатике и рада са децом у болничким условима, што је неопходно за образовање и будући рад струковних медицинских сестара/техничара. У функцији што квалитетније наставе на Високој школи, студентима је на располагању стављен и доступан неопходни наставно-дидактички материјал за вежбе, богата библиотечка грађа, као и савремена електронска и информатичка опрема (рачунари, штампачи, паметне табле, пројектори, аудио и видео опрема, опрема за симулирање практичних ситуација у настави, итд.).

Студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар је целовит, свеобухватан а карактерише га прожимање и са другим студијским програмом основних струковних студија високошколске установе (Васпитач деце предшколског узраста) кроз интерференцију предмета са другог програма и могућност специфичног обучавања у области комуникологије и страног језика, рада са децом у болничким условима, психолошким вештинама, андрагогијом и негом старих лица,  педагогијом, социологијом, итд.

Студијски програм поседује потребну компатибилност са другим сродним студијским програмима у земљама окружења – државама Европске уније, као и са предметно-специфичним стандардима за акредитацију за поље медицинских наука. Када је реч о упису, трајању студија, условима за прелазак у наредну годину, стицању дипломе и начинима студирања, студијски програм је усклађен са другим програмима које имају сродне институције у региону, као и са европским и светским системом образовања, (директивама ЕУ за образовање сестара – Директива 2005/36/ЕЗ и Директива 2013/55/ЕУ). У вези са тим – као студијске програме страних високошколских институција са којима је у односу на област обухваћених предмета, усмерење на оспособљавање кандидата за здравствену негу и компетенције које стичу свршени студенти усклађен програм Струковна медицинска сестра/техничар – наводимо:

·      Високу медицинску школу у Цељу (Словенија),

·      Универзитет за медицину и фармацију „Виктор Бабеш” у Темишвару (Румунија) – студијски програм за медицинску негу, као део образовног система који не препознаје струковно, већ само академско образовање и

·      Велеучилиште у Бјеловару (Хрватска) – студијски програм: Сестринство.

Прилози за стандард 6:

Прилог 6.1. Висока медицинска школа Цеље – Словенија

Visoka zdravstvena šola v Celju (vzsce.si)

Прилог 6.2. Универзитет за медицину и фармацију „ Виктор Бабеш” Темишвар – Румунија, Медицински факултет, студијски програм за медицинску негу

Прилог 6.2а. ДРЖАВНА МЕДИЦИНСКА ВИСОКА ШКОЛА ТУРНУ  - СЕВЕРИН - Наставни план за стручну квалификацију: ОПШТИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara (umft.ro)

Прилог 6.3. Велеучилиште у Бјеловару – Хрватска, студијски програм: Сестринство

Stručni studij sestrinstvo | VUB

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).

 

Стандарди


 

Стандард 7. Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Упис студената на студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра/техничар врши се у складу са актима Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” Вршац (у наставку Висока школа) и Одлуком Националног акредитационог тела. На студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар предвиђен је упис 28 студената. Број планираних студената у складу је са кадровским, просторним и материјалним ресурсима Високе школе.

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице рангирано у оквиру акредитованог броја студената, које има средње медицинско образовање у четворогодишњем трајању (сви смерови медицинске, односно, медицинско-хемијске школе) и положен пријемни испит из предмета Биологија. Поступак за упис кандидата у прву годину студија спроводи Комисија за пријем студената. Упис кандидата на студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар врши се на основу јавног Конкурса који расписује Висока школа у складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се благовремено објављује у средствима јавног информисања, на сајту и на огласним таблама Високе школе. Конкурс садржи следеће релевантне информације: број студената за студијски програм који се организује; услове за пријаву и упис кандидата; услове и начин полагања пријемног испита; мерила за утврђивање редоследа кандидата; начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; висину школарине коју плаћају студенти. Пре Конкурса, Висока школа издаје Информатор, који је доступан јавности и у коме се налазе све информације потребне будућем студенту студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар: услове уписа, план и програм студија, организација наставе, структура предмета, организација вежби и стручне праксе, наставне базе и друге обавезе које студент има у току трајања студија.

Пријављени кандидати приступају пријемном испиту у истакнутом термину, односно, полажу тест из предмета – биологија. Начин провере знања потребне за упис на основне струковне студије у складу је са карактером студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар. Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу оствареног успеха у средњој школи и успеха постигнутог на пријемном испиту (или, на основу резултата постигнутих у оквиру Државне матуре за кандидате који су је полагали, када овакав начин полагања почне да се примењује у образовном систему Р Србије).

Право уписа стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја студената утврђених конкурсом, сагласно дозволи за рад. Ранг-листе су јавни документи и доступни су на сајту и на огласној табли Високе школе одмах након њиховог формирања. Кандидати имају право жалбе након истицања ранг-листе.

Статут Високе школе, Правилник о упису на студијске програме и Правилник о полагању пријемног испита прецизно дефинишу процедуру пријема и уписа кандидата на студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар.

Табеле и Прилози за стандард 7:

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године.

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години.

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - (прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији).

 

Стандарди


 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

 

Успешним полагањем испита, похађањем и документовањем стручне и летње праксе, студент стиче 180 ЕСП бодова на програму основних студија Струковна медицинска сестра/техничар на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” Вршац. Наставним планом је предвиђено да у току једне школске године студент оствари 60 ЕСПБ. Број ЕСП бодова за сваки предмет, стручну и летњу праксу утврђује се применом јединствене методологије, односно, на основу укупног ангажовања студента (укупног броја часова активне наставе и сати активног индивидуалног рада студента). Наставно-стручно веће Високе школе усваја број ЕСПБ за све обавезне и изборне предмете на студијском програму и стручну праксу, водећи рачуна о радном оптерећењу студената у савлађивању истих.

 

Успешност студента у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Сваки предмет из студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар има јасан и објављен начин стицања поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент остварује највише 100 поена. Предиспитне обавезе су: присуство и активност на предавањима и вежбама, приступање колоквијумима, израда семинарских радова, учешће у пројектима и др. Предиспитне обавезе се унапред заказују и студенти су благовремено информисани о њима. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза у оквиру једног предмета је 30, а максималан 70 поена. Начин стицања поена представљен је у спецификацији предмета који чине Књигу предмета и истакнут је на сајту Високе школе.

 

Студент у јасно и унапред дефинисаним испитним роковима полаже испит након одслушаних 15 наставних недеља и консултација, ако је испунио све предиспитне обавезе прописане за дати предмет. Испит се полаже писмено и усмено, само писмено или усмено. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које студент стиче извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, према квалитету стечених знања и вештина. Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио/ла) до 10 (десет). Оцена се утврђује на следећи начин: мање од 51 поена – оцена 5 (није положио/ла), од 51 до 60 поена – оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена – оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена – оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена – оцена 9 (девет) и од 91 до 100 поена – оцена 10 (десет).

 

Студента на испиту из обавезних и изборних предмета оцењује предметни наставник или испитна комисија. Посебно се води рачуна,  у складу са специфичностима и могућностима сваког предмета, да методе оцењивања буду што разноврсније. Положен испит је доказ да је студент савладао предвиђени програм предмета и да је способан да усвојена знања користи у пракси.

 

Стручна и летња пракса се оцењују описно као: успешно остварена; веома успешно остварена; није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на пракси и нивоа овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, а на основу мишљења сарадника/ментора. Студент је у обавези да води Дневник стручне и летње праксе.

 

8.1     Детаљне одредбе о испитним роковима и другим организационим елементима за полагање испита, те организацију стручне и летње праксе утврђене су Статутом Високе школе, Правилником о полагању испита, Правилима студија и др. Сва наведена документа јавно су објављена на сајту Високе школе.

Табеле и Прилози за стандард 8:

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму.

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције).

 

Стандарди


 

 

Стандард 9. Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

 

За реализацију студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра/техничар обезбеђено је у потпуности наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама (у складу са бројем предмета и бројем часова наставе на тим предметима; максималан број студената у групи за практичну наставу на претклиничким предметима је 15, а на клиничким 7; максималан број студената у групи за теоријску наставу је 80).

 

Број наставника у целини одговара потребама студијског програма и покрива све предмете и часове на тим предметима. Од 15 наставника ангажованих на студијском програму, 14 (93,33%) су у радном односу са пуним радним временом на Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, док је један наставник са непуним радним временом. Број наставника довољан је да покрије укупан број часова активне наставе на студијском програму, тако да наставници остварују просечно максимално до 180 часова активне наставе годишње, односно до 6 часова недељно са толеранцијом од 20% на свим програмима које Висока школа реализује. Појединачна оптерећења наставника ангажованих на студијском програму крећу се од 4,29 до 10,88 часова недељно на свим студијским програмима.

 

Испуњен је услов да од укупног броја часова активне наставе предавања на студијском програму најмање 70% изводе наставници у радном односу са пуним радним временом (49,75 од 68 односно 73,17%).

 

Сви наставници студијског програма изабрани су у наставничка звања (11 професора струковних студија, 1 редовни професор и 3 предавача) и њихове компетенције одговарају врсти и нивоу њихових задужења у настави. Испуњен је услов да најмање 80% укупног броја наставника у радном односу са пуним радним временом мора имати наставна звања у одговарајућим категоријама (предавача, професора струковних студија и редовних професора): 15 од 15 (односно 100%).

 

Број сарадника довољан је да покрије укупан број часова активне наставе на студијском програму, тако да сарадници остварују просечно максимално до 300 часова активне наставе годишње, односно до 10 часова недељно са толеранцијом од 20% на свим програмима које Висока школа реализује. На студијском програму ангажовано је 9 сарадника, од којих су 3 у радном односу са пуним радним временом на Високој школи, а 6 сарадника је у допунском радном односу; њихова појединачна оптерећења крећу се од 1 до 16 часова недељно на свим програмима.

 

  • Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају научном пољу, врсти и нивоу извођења наставе о чему сведоче референце из ужих научних и уметничких области из којих наставници и сарадници изводе наставу на студијском програму. Компетентност наставника и сарадника утврђена је на основу објављених научних радова у међународним часописима, домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографијама и уџбеницима. Приказане репрезентативне референце наставника доступне су на веб-сајту Високе школе (www.uskolavrsac.edu.rs).

Табеле и Прилози за стандард 9:

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.1.а. Књига наставника - студијски програм (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар)

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар)

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској форми уз Захтев.

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски рад  на студијском програму (ОСС Струковна медицинска сестра/техничар).

Прилог 9.8. Правилник о избору наставног особља на Установи.

Напомена:

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8).

 

Стандарди


 

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис

За извођење студијског програма Струковна медицинска сестра/техничар обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси, примерени карактеру студијског програма и броју студената: просторни услови су у складу са захтеваним стандардом; библиотека са 35.000 јединица и 100 релевантних за студијски програм; читаоница са рачунарима, штампачем, интернетом.

 

Катедре, лабораторије и кабинети пружају савремене услове наставницима и сарадницима за рад уз примену информационих технологија. Висока школа као наставна база за извођење практичне наставе на претклиничким предметима капацитетом и величином одговара броју студената који се уписују и специфичностима студија и наставних предмета.

 

Обезбеђен је простор за потребе стручних служби. Све просторије и опрема у школи у складу су са хигијенско-здравственим и сигурносним стандардима и свакодневно доступни студентима. Обезбеђен је простор за особе са отежаним кретањем, у складу са Правилником.

 

Предложени студијски програм одговара на потребе града и околине, тако што одговара на потребу за наставком школовања медицинских сестара/техничара на високом струковном нивоу. Поред тога што у Вршцу постоји средња Хемијско-медицинска школа са медицинским усмерењима, у овом граду послују и општа и специјална болница, као и геронтолошки центар, а партнерство са њима омогућава школовање квалитетног кадра. У складу са захтевом који подразумева повезаност институција високог образовања (у овом случају Високе школе струковних студија) са клиникама као партнерима у медицинском образовању, Висока школа има потписане уговоре о пословно техничкој сарадњи са релевантним институцијама за медицинску негу болесника.

 

Планиране наставне базе за програм Струковна медицинска сестра/техничар, а у којима ће се, поред осталих здравствених и др. установа, реализовати настава из клиничких предмета и пракса јесу следеће: Општа болница Вршац (http://obvrsac.com/); Специјална болница за психијатријске болести ,,Др Славољуб Бакаловић”, Вршац (http://www.spbvrsac.org.rs/); Poliklinika ,,Cukanić” у Вршцу (http://www.poliklinikacukanic.rs/). Дакле, Висока школа је склопила уговоре о сарадњи на 7 година којима се ближе дефинишу одговорности сваке стране са клиникама које користи као наставне базе.

 

Клиничке базе и клинички наставни капацитети (клинички асистенти који су ангажовани на програму у допунском радном односу, а који раде у Општој и Специјалној болници) покривају одговарајуће клиничке предмете студијског програма.

Табеле и Прилози за стандард 10:

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма.

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји.

Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу.

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији).

Напомена:

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2).

 

Стандарди

 

Стандард 11. Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

У служби праћења и унапређивања квалитета, Савет Високе у Вршцу, на седници одржаној 19. 11. 2007. године донео је Политику обезбеђења квалитета, а документ је ревидиран и допуњен на седници 21. 2. 2020. године. Мере и субјекти обезбеђења квалитета јасно су операционализовани и инкорпорирани у Акционом плану Комисије за квалитет. Акциони план се за сваку школску годину разматра и на предлог Комисије за квалитет допуњује како би се континуирано унапређивао процес обезбеђења квалитета. Годишњи и трогодишњи извештаји Комисије разматрају се и усвајају на седницама стручних већа, Наставно-стручног већа и Савета школе. Сви ови извештаји, као и предлози превентивних и корективних мера јавно су публиковани на сајту школе.

Табеле и Прилози за стандард 11:

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи.

 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма..

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе.

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).

 

Стандарди