image_pdfimage_print
Сви чланци од infoskoladmin

IZVODO KATAR O STATUTO THAJ ORTA ANDE ŠKOLA

Kana  si pučipe pale lačhipe ande škola, e reforma ando programo pe škola, sar vi kazom trubul ESPB bodurja, ande bući sikamnenđe save ande Sikamnengo  bešipe si 20% sikamne save losaren sikavnengo parlamento pe Vuči škola ( kotor  33.)
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola si than katar sikamne len pire orta thaj ažutin pire buća pe Vuči škola
 
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola losaren sikamne garudine krlenca, sikamne save si ramosarde ande školako berš ande savo losarelpe pe sikamne programurja ande Vuči škola. Parlamento đinavel 9 manuša: 3 sikamne andar o angluno, 3 andar o dujto thaj 3 andar o 3 berš.
Losaripe ando Parlamento pe Vuči škola ćerelpe ando aprilo, majpalal dži 10. ando čhon.
 
Orta te aven losarde thaj te losaren pale manuša ando sikamnengo parlamento si saoren sikamnen save si ramosarde pe Vuči škola ande školako berš ando savo losarelpe sikamnengo parlamento. Losarde si sikamne save len majbut krla.
Te aven losarde duj sikamne saven si jekto đindo krla, musaj te pale den pire krla majdur katar efta đes.
Konstitutivno bešavni neve sikamnengo ande  parlamento pe Vuči škola putardi si ando oktobri.
 
Than ando sikamnengo parlamento pe Vuči sikamni si berš đes.
 
Te sikamnešći ando sikamnengo parlamento pe Vuči sikamni agorilpe statuso sar sikamno, agorilpe vi lesko mandato ando đes kana agorisajlo vi statuso sar sikamno. Aver losaripe šaj te avel sar ramol ande sajekhutno akto ande savo ramol sar rodenpe sikamne ando sikamnengo parlamento pe Vuči škola majdur katar  15 đesa. ( kotor 44.)
 
Sikamnengo parlamento pe Vuči škola:
 • Losarel thaj agorisarel šerutnes thaj džipašerutnes ando sikamnengo parlamento;
 • Anel sajekhutno akto pale piri bući;
 • Ćerel  bućarne kotora save ćerena bući phangli palo sikamnengo parlamento;
 • Losarel thaj agorisarel sikamnen  save si ande sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Del piro gndo e Savetošće sikamnenđe pale sikamno savo šaj te avel ando Saveto pe Vuči škola;
 • Del piro gndo pale sikamne save trubun te agorin piri bući ando Saveto pe Vuči škola, sar ramol ando Statuto;
 • Anel beršengo programo ande savo ramol so ćerelapes ando sikamnengo parlamento;
 • ćerel sa so si phanglo pale pučipa sar te so majlačhe sićon ande škola, ćerel buća save si phangle pale reforma ande škola, del piro gndo kana si pučipe pale ESPB bodurja, majdur ćerel bući te sikamne šaj te sićon vi ande aver phuvja, ažutin džanglimaski bući sikamnenđi, ćerel pale orta sikamnenđi thaj aver;
 • Ćerel pe programurja save či ćerenpe ande sikamni e sikamnenca;
 • Ćerel bući pale  maškarsikavnengo thaj maškarthemnutno sikavipe;
 • Del piro krlo kana  trubul te lelpe lil katar jećhebršeski bući ando Saveto pe Vuči škola;
 • Del piro krlo kana trubul te lelpe lil katar finansije ande sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Del piro krlo pale lil katar jećhebršesko bući, savo anel šerutno ando sikamnengo parlamento pe Vuči škola;
 • Ćerel vi aver buća save si phangle palo zakono, ande kava Statuto thaj sajekhutne lilinca pa Vuči škola ( kotor 45.)
 
 Statuso sikamnengo po budžeto šaj te si:
 • ramosardo sikamno pe angluno numaj dujto stepeno, ande školako berš savo ramosardape po konkurso;
 • savo lija statuso sar sikamno po budžeto, ande školako berš pe studijsko programo thaj pe thana save si ačhade pala lende, thaj pe dine egzamurja siles majcara 60 ESPB bodurja ande aver školako berš;
 • sikamnes  po budžeto šaj te avel  ande kava statuso ramosardo jekh akredituime sikamnesko programo pe sa jekh niveli ande škola;
 • sikamno savo si po budžeto te ande školako berš lija cara katar 60 ESPB bodurja šaj te vi majdur džal ande škola numaj po statuso korkoropoćinipe ( kotor 47.)
 
Statuso pale sikamne save korkoro poćinen e sikamni:
 • ramosardo ande sikamni pe angluno numaj dujto stepeno ande školako brš savo ramosardape po konkurso;
 • ramosardo ande dujto numaj trito berš,  ande nakhlo školako berš, sar sikamno savo korkoro poćinda sikavipe, lija majcara katar 37 ESPB bodurja andar e predmeturja save kamla te ašunel, numaj sikamno savo po budžeto  lija majcara 37 a cara katar 60 ESPB bodurja;
 • sikamne save korkoro poćinen e škola, kana ande školako brš len 60 ESPB bodurja šaj te ande aver  školako berš aven po budžeto, sar ramol ande sajekhutno  lil pe Vuči škola.
 • Sikamno savo či lija 37 ESPB bodurja  šaj te pale ramolpe ando angluno berš pe Vuči škola ( člano 48.)
 • „ande angluno berš pe Vuči škola šaj te ramolpe, bi egzamo, pe majanglal ćerdo egzamo pe savo šaj te dićhelpe džanglipe katar o člano 50. stavo 2., :
 • sikamno saves si vučo sikavipe pe akademikane  studije pe angluno niveli;
 • sikamno pe dujto berš pe Vuči škola savo dija sa egzamurja katar o angluno berš, numaj saves si majcara 60 ESPB bodurja pe studijsko programo pe dujto berš pe Vuči škola, a te ramol ande lila save dija Vuči škola.
Napomena: Majbut katar xakaja thaj šaipa vinajengi musaj te dićhen ande Statuto Uče školako pale vinaja „Mihailo Palov“ Vršac, numaj ko sekretari Školako thaj pe Školako sajto: http://www.uskolavrsac.in.rs/dokumenta/

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

I SEMESTAR (zimski)
 
         N A S T A V A
         – od 01. X 2019. do 17. I 2020. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA     
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 18. XI do 22. XI 2019. godine (I godina)
         – od 18. XI do 29. XI 2019. godine (II godina)
         – od 18. XI do 29. XI 2019. godine (III godina)
 
         RASPUST I PRAZNICI              
         – 11. XI 2019. (dan Primirja u I sv. ratu)
         – 24. i 25. XII 2019. (Božić)
         – od 01. do 10. I 2020. godine
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 20. I do 14. II 2020. godine (januarsko-februarski)
 
 
II SEMESTAR (letnji)
 
         N A S T A V A
         – od 18. II do 31. V  2020. godine
 
         PEDAGOŠKA PRAKSA           
         Smer –  strukovni vaspitač:                         
         – od 18. V do 22. V 2020. godine (I godina)
         – od 18. V do 29. V 2020. godine (II godina)
         – od 18. V do 29. V 2020. godine (III godina)
 
         RASPUST
         – od 01. VII do 26. VIII 2020. godine  
 
         ISPITNI ROKOVI
         – od 09. III do 27. III 2020. godine (martovski)
         – od 01. VI do 30. VI 2020. godine (junski)
         – od 24. VIII do 12. IX 2020. godine (septembarski)  
         – od 21. IX do 10. X 2020. godine (oktobarski)  
 
         PRAZNICI   
         – 15-17. II 2020. godine (Dan državnosti Srbije)
         – od 17. IV do 20. IV 2020. godine (Uskrs)
         –  01. i 02. V 2020. godine (1. maj)

Vaspitač dece predškolskog uzrasta

O B A V E Z N I   P R E D M E T I
 
Redni
 broj
Šifra
Naziv
Sem.
Pred.
Vež.
Ost.
ESPB
 
 
PRVA GODINA
 
 
 
 
 
1
OPE
Opšta pedagogija
1
4
2
0
6
2
SJ1
Strani jezik 1
1
1
2
0
3
3
MAJ
Maternji jezik
1
3
1
1
4
4
OPS
Opšta psihologija
1
2
1
1
4
5
VIP1
Vokalno-instrumentalni praktikum 1
1
0
3
0
3
6
FIV
Filozofija vaspitanja
1
2
1
0
3
7
IZ1
Izborni predmet 2/8
1
 
 
 
6
8
PRA1
Praksa 1
1
0
0
2
1
9
PET
Pedagoške teorije
2
4
1
1
5
10
RPS
Razvojna psihologija
2
3
2
0
5
11
SJ2
Strani jezik 2
2
1
2
0
3
12
INP
Informatički praktikum
2
0
3
0
3
13
VIP2
Vokalno-instrumentalni praktikum 2
2
0
3
0
3
14
SZD
Socijalna zaštita dece u porodici
2
3
1
0
4
15
IZ2
Izborni predmet 2/8
2
 
 
 
6
16
PRA2
Praksa 2
2
 
 
2
1
 
 
DRUGA GODINA
 
 
 
 
 
17
PPE
Predškolska pedagogija
3
2
2
1
4
18
JID
Jezičke igre i dramatizacija
3
2
1
1
3
19
IKT
Primena IKT u v-o radu
3
2
1
1
3
20
PPS
Pedagoška psihologija
3
2
2
1
4
21
EKN
Interkulturalizam u evropskom kontekstu
3
3
2
1
4
22
MMV1
Metodika muzičkog vaspitanja 1
3
3
1
0
4
23
IZ3
Izborni predmet 2/8
3
 
 
 
6
24
PRA3
Praksa 3
3
 
 
4
2
25
MVO
Predškolska didaktika
4
2
2
0
5
26
KNjD
Književnost za decu
4
3
1
1
4
27
KUD
Kultura dijaloga
4
2
2
0
3
28
PRD
Psihopatologija razvojnog doba
4
2
1
0
3
29
MLV1
Metodika likovnog vaspitanja 1
4
3
1
0
4
30
MMV2
Metodika muzičkog vaspitanja 2
4
1
2
0
3
31
IZ4
Izborni predmet 2/8
4
 
 
 
6
32
PRA4
Praksa 4
4
 
 
4
2
 
 
TREĆA GODINA
 
 
 
 
 
33
MRG1
Metodika razvoja govora 1
5
3
1
0
4
34
MFV1
Metodika fizičkog vaspitanja 1
5
3
1
0
4
35
MUO1
Metodika upoznavanja okoline 1
5
3
1
0
4
36
MPM1
Metodika početnih mat. pojmova 1
5
3
1
0
4
37
MLV2
Metodika likovnog vaspitanja 2
5
1
2
0
3
38
IZ5
Izborni predmet 2/9
5
 
 
 
6
39
PRA5
Praksa 5
5
 
 
4
5
40
MRG2
Metodika razvoja govora 2
6
1
2
0
3
41
MFV2
Metodika fizičkog vaspitanja 2
6
1
2
0
3
42
MPM2
Metodika početnih mat. pojmova 2
6
1
2
0
3
43
MUO2
Metodika upoznavanja okoline 2
6
1
2
0
3
44
MPI
Metodologija pedagoških istraživanja
6
2
1
1
3
45
IZ6
Izborni predmet 2/9
6
 
 
 
6
46
PRA6
Praksa 6
6
 
 
4
5
47
ZAVR
Završni rad
6
 
 
 
4
 
I Z B O R N I   P R E D M E T I
 
Redni
 broj
Šifra
Naziv
Sem.
Pred.
Vež.
Ost.
ESPB
 
 
PRVA GODINA
 
 
 
 
 
1
 
PRP
Primenjena razvojna psihologija – praktikum
1
0
2
1
3
2
 
KRE
Kultura religije
1
0
2
1
3
3
 
IPO
Istorija predškolskog obrazovanja
1
0
2
1
3
4
 
DPA
Dečja fiziologija sa osnovama anatomije
1
0
2
1
3
5
 
DSV
Didaktička sredstva u vrtiću
1
0
2
1
3
6
 
PKU
Predškolski kurikulum
1
0
2
1
3
7
 
FIK
Filozofija kulture
1
0
2
1
3
8
 
HOR1
Hor
1
0
2
1
3
9
J
PJU
Psihologija jaslenog uzrasta
2
1
2
0
3
10
 
VOS
Vrtić kao otvoreni sistem
2
0
2
1
3
11
 
PDI
Psihologija dečje igre
2
0
2
1
3
12
S
ISD
Inkluzija socijalno deprivirane dece
2
1
2
1
3
13
 
DSK
Dečja subkultura
2
0
2
1
3
14
 
PDO
Pedagoška dokumentacija
2
0
2
1
3
15
 
ZDN
Zdravstvena nega
2
0
2
1
3
16
 
HOR2
Hor
2
0
2
1
3
 
 
 
DRUGA GODINA
 
 
 
 
 
17
J
PEJ
Pedagogija jaslenog uzrasta
3
1
2
0
3
18
E
SJ3
Engleski jezik 3
3
1
2
1
3
19
S
TIR
Timski rad
3
1
2
1
3
20
 
RES
Religijski sistemi
3
0
2
1
3
21
 
KGM
Kultura govora – metodički aspekt
3
0
2
1
3
22
 
ISC
Istorija civilizacije
3
0
2
1
3
23
 
IAK
Igrolike aktivnosti
3
0
2
1
3
24
 
HOR3
Hor
3
0
2
1
3
25
E
KSJ
Književnost za decu na stranom jeziku
4
1
2
1
3
26
E
SJ4
Engleski jezik 4
4
1
2
1
3
27
 
RID
Rana identifikacija darovitosti
4
0
2
1
3
28
S
KPR
Korektivni pedagoški rad
4
1
2
1
3
29
 
PAK
Psihološki aspekti komunikacije
4
0
2
1
3
30
J
MMJ
Metodika muzičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
4
1
2
0
3
31
 
DII
Didaktičke igre
4
0
2
1
3
32
 
HOR4
Hor
4
0
2
1
3
 
 
 
TREĆA GODINA
 
 
 
 
 
33
J
MGJ
Metodika razvoja govora dece jaslenog uzrasta
5
1
2
0
3
34
J
MFJ
Metodika fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
5
1
2
0
3
35
E
IPV
Integrativni pristup vaspitno obrazovnim sadržajima na stranom jeziku
5
1
2
1
3
36
E
SJ5
Engleski jezik 5
5
1
2
1
3
37
 
HOR5
Hor
5
0
2
1
3
38
 
PDŠ
Priprema dece za polazak u školu
5
0
2
1
3
39
 
IDS
IKT kao didaktičko sredstvo
5
0
2
1
3
40
S
TOL
Tolerancija
5
1
2
1
3
41
S
EVP
Etika vaspitačkog poziva
5
1
2
1
3
42
 
MPR
Modeli profesionalnog razvoja vaspitača
6
0
2
1
3
43
J
MSJ
Metodika saznavanja sveta oko sebe dece jaslenog uzrasta
6
1
2
0
3
44
J
MLJ
Metodika likovnog vaspitanja dece jaslenog uzrasta
6
1
2
0
3
45
S
MZD
Mentalno zdravlje
6
1
2
1
3
46
S
SUP
Saradnja ustanove i porodice socijalno deprivirane dece
6
1
2
1
3
47
E
USJ
Učenje stranog jezika na ranom uzrastu
6
1
2
1
3
48
E
SJ6
Engleski jezik 6
6
1
2
1
3
49
 
HOR6
Hor
6
0
2
1
3
50
 
AKP
Akademsko pisanje
6
0
2
1
3
 
 
J        Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta
S       Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom
E       Vaspitač dece predškolskog uzrasta sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku