IZVOD IZ STATUTA I PRAVILA ŠKOLE

image_pdfimage_print
„Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Nastavnog veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira studentski parlament Visoke škole.“ (član 33.)
 
„Studentski parlament Visoke škole je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Visokoj školi.
Studentski parlament Visoke škole biraju neposredno, tajnim glasanjem, studenti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Visokoj školi. Parlament broji 9 članova: 3 studenta iz prve, 3 iz druge i 3 iz treće godine.
Izbor članova studentskog parlamenta Visoke škole održava se u aprilu, najkasnije do 10. u mesecu.
Pravo da biraju i da budu birani za članove studentskog parlamenta imaju svi studenti upisani na studije na Visokoj školi u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament. Izabrani su kandidati koji na glasanju dobiju najviše glasova.
Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja između njih u roku od sledećih sedam dana.
Konstitutivna sednica novog saziva studentskog parlamenta Visoke škole održava se oktobra meseca.
Mandat članova studentskog parlamenta Visoke škole traje godinu dana.
Članu studentskog parlamenta Visoke škole kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Visokoj školi prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u skladu s odredbama opšteg akta kojim se bliže uređuje izbor članova studentskog parlamenta Visoke škole u roku od sledećih 15 dana.“ (član 44.)
„Studentski parlament Visoke škole:
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednike Studentskog parlamenta
 • donosi opšta akta o svome radu;
 • osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta
 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Visoke škole
 • predlaže Savetu kandidata za studenta  predstavnika u Savet Visoke škole;
 •  pokreće postupak za razrešenje studenta  predstavnika u Savet Visoke škole, u skladu s ovim statutom;
 •  donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta
 •  razmatra pitanja i sprovodi aktivnosti u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučnoi-straživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 • organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
 • učestvuje u ostvarivanju studentske međuuniverzitetske i međunarodne saradnje;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu studenta  predstavnika u Savet Visoke škole;
 • usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta Visoke škole;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta Visoke škole;
 • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i opštim aktima Visoke škole.“ (član 45.)
 
„Status budžetskog studenta ima student:
 • upisan na studije prvog, odnosno drugog stepena, rangiran na konkursu za upis kao takav, u školskoj godini za koju je upisan po konkursu;
 • koji je, sa statusom budžetskog studenta, u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa i u okviru odobrenog broja mesta iz budžeta, po položenim ispitima stekao najmanje 60 ESPB bodova – u narednoj školskoj godini.
Budžetski student može u tome statusu imati upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija.
Budžetski student koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova može nastaviti studije u statusu samofinansirajućeg studenta.“ (član 47.)
 
„Status samofinansirajućeg studenta ima student:
 • upisan na studije prvog, odnosno drugog stepena, rangiran na konkursu za upis kao takav, u školskoj godini za koju je upisan po konkursu;
 • upisan u drugu ili treću godinu, koji je u prethodnoj školskoj godini, kao samofinansirajući student, ostvario najmanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio u skladu sa studijskim programom, odnosno budžetski student koji je ostvario najmanje 37, a manje od 60 ESPB bodova.
Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa može u narednoj školskoj godini steći status budžetskog studenta, ako se rangira u okviru ukupnog broja budžetskih studenata, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom Visoke škole.
Student koji nije ostvario 37 ESPB bodova ponovo upisuje istu godinu studijskog programa.“ (član 48.)
 
„Na prvu godinu osnovnih studija može se, bez prijemnog ispita, na lični zahtev, po prethodno obavljenoj proveri sposobnosti i sklonosti iz člana 50. stav 2., upisati:
 •  lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
 •  student druge godine osnovnih studija druge visoke strukovne vaspitačke škole ili fakulteta, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na drugoj visokoj školi ili fakultetu, pod uslovima koje svojim opštim aktom propisuje visoka škola;
 •  lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova.
Lice iz stava 1. ovog člana može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
Nastavno veće Visoke škole, odlučuje o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova.
Na višu godinu studija može se upisati student druge visoke strukovne vaspitačke škole koji je stekao pravo upisa naredne godine studija na visokoj školi sa koga prelazi i koji je, na osnovu priznavanja položenih ispita sa visoke strukovne vaspitačke škole sa koje dolazi, u mogućnosti da upiše predmete naredne godine studija na Visokoj školi u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova. I ovo se lice može upisati na studije samo kao samofinansirajući student.
Lice koje je završilo Višu školu za obrazovanje vaspitača može upisati odgovarajuću godinu studija na lični zahtev; po priznavanju ispita može da pristupi polaganju razlike u ispitima, a nakon toga polagati ispite po nastavnom planu za odgovarajuću godinu.
Ispite priznaju predmetni profesori, razmatra komisija koju formira Nastavno veće, a odluku donosi Nastavno veće. Rešenje o priznavanju ispita i o razlici koju student treba da polaže donosi direktor Visoke škole.“ (član 53.)
 
„Student ima pravo:
 • na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 •  na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 •  na aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa Zakonom i statutom;
 •  na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 •  na povlastice koje proizlaze iz statusa studenta;
 •  na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 •  na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Zakonom i statutom;
 •  na različitost i zaštitu od diskriminacije;
 •  da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe Visoke škole.
 
Student je dužan da:
 •  ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 • poštuje opšte akte  Visoke škole.
 •  poštuje prava zaposlenih i drugih studenata na Visokoj školi
 •  učestvuje u donošenju odluka u skladu sa Zakonom i Statutom.
Student ima pravo na žalbu Visokoj školi, ukoliko Visoka škola prekrši neku od obaveza iz stava 1. tač. 1-3) ovog člana.“ (član 54.)
 
Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju:
 •  teže bolesti;
 •  odsluženja i dosluženja vojnog roka;
 •  nege vlastitog deteta do godinu dana života;
 •  održavanja trudnoće;
 •  priprema za olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo – kada ima status vrhunskog sportiste; i
 •  u drugim slučajevima predviđenim opštim aktom Visoke škole.
Student koji je bio sprečen da polaže ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje tri meseca, može polagati ispit u prvom narednom roku, u skladu s opštim aktom Visoke škole.“ (član 55.)
 
„Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom Visoke škole.
Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mera isključenja sa studija.
Disciplinski postupak se ne može pokrenuti po isteku 3 meseca od dana saznanja za povredu obaveze i učinioca, a najkasnije 6 meseci od kada je povreda učinjena.
Opštim aktom Visoke škole utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenata.
Do usvajanja akta iz stava 4. ovog člana, Veće Visoke škole, na predlog direktora donosi odluke o pokretanju disciplinskog postupka, o formiranju disciplinske komisije i disciplinskim merama, a po predlogu komisije koju je formiralo.“ (član 56.)
 
„Status studenta prestaje ako student ne završi studije u roku od šest školskih godina s obzirom da studijski program traje tri školske godine;
Ako je studijski program započeo u prolećnom semestru, rok iz stava 1. ovog člana shodno se računa od početka toga semestra.
U rok se ne računa vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa statutom.
Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana, može produžiti rok za završetak studija za jedan semestar:
 •  ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno;
 •  ako mu na dan isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB bodova potrebnih za završetak studija;
 •  ako je u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na višem stepenu.
Prestanak statusa studenta zbog neblagovremenog završetka studija konstatuje direktor, rešenjem sa dejstvom od prvog narednog dana po isteku roka iz st. 1, 2. i 4. ovog člana.
Status studenta prestaje i u slučaju:
 •  završetka studija;
 •  ispisivanja sa studija;
 •  neupisivanja školske godine;
 • izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.“ (član 57.)
 
„Nastava na Visokoj školi se izvodi na srpskom, rumunskom i romskom jeziku. 
Lice se može upisati na studijski program ako poznaje jezik na kojem se izvodi nastava.
Student, upisan na studije iz stava 2. ovog člana, može prelaziti u toku studija na studijski program koji se izvodi na srpskom, rumunskom ili romskom jeziku, nakon provere znanja srpskog, rumunskog ili romskog jezika.
Provera znanja jezika iz st. 2. ovog člana vrši se na način koji propiše  direktor.“ (član 59.)
 
„Studijskim programom se propisuje koji su predmeti obavezni za određenu godinu studija. Student koji se finansira iz budžeta, opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da bi ostvario 60 ESPB bodova, a student koji se sam finansira opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova.
Polaganjem ispita student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom Visoke  škole. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.“ (član 61.)
 
„Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova.
Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.
Ukupno angažovanje studenta sastoji se od:
 •  aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari, praktična nastava,  mentorska nastava, konsultacije, prezentacije, projekti i sl.);
 •  samostalnog rada;
 •  kolokvijuma;
 •  ispita;
 •  izrade završnog rada;
 •  dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici, organizovanog od strane Visoke škole na projektima od značaja za Visoku školu i lokalnu zajednicu (humanitarna aktivnost, podrška hendikepiranim licima i sl.);
 •  drugih oblika angažovanja, u skladu s opštim aktom Visoke škole (metodička i stručna praksa, izdavačka delatnost i sl.).
Uslove, način organizovanja i vrednovanje dobrovoljnog rada iz stava 3. tačka 6. ovog člana uređuje Nastavno veće Visoke škole.“ (član 63.)
 
„Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti 100 poena.
Od ukupnog broja poena, najmanje 30, a najviše 70 poena mora biti predviđeno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze).“ (član 64.)
 
„Ispitni rokovi su: januarski, martovski, junski, septembarski i oktobarski, a organizuju se u skladu sa godišnjim kalendarom ispita.
Naknadni rok koji se odobrava za studente kojima je preostao jedan nepoložen ispit iz studijskog programa upisane godine, organizuje se, po pravilu, pre početka naredne školske godine.“ (član 65.)
 
„Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše 3 puta u toku jedne školske godine.
Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine.
Na lični zahtev, student može ispit iz stava 2. ovog člana polagati pred ispitnom komisijom.
Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.
Student koji ne položi izborni predmet može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.“ (član 66.)
 
„Student ima pravo prigovora na ocenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom i opštim aktom Visoke škole, u roku od 36 časova od dobijanja ocene.
Veće Visoke škole u roku od 48 časova od dobijanja prigovora, razmatra prigovor i donosi odluku po prigovoru.
Ukoliko Veće usvoji prigovor studenta, student ponovo polaže ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke Veća.“ (član 67.)
„Po pravilu, student ispit polaže kod predmetnog nastavnika kod koga je pohađao nastavu i  obavljao sve ostale predispitne obaveze.
Na lični, pismeni zahtev, student može tražiti promenu ispitivača.
Zahtev se podnosi direktoru Visoke škole.
Direktor Visoke škole donosi odluku o (ne)prihvatanju zahteva najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja istog, po pribavljenom mišljenju nastavnika čija je promena zahtevana.
U slučaju pozitivnog rešavanja zahteva, student je obavezan da snosi troškove promene ispitivača u skladu sa opštim aktom Visoke škole.“ (član 68.)
 
„Student se svake školske godine pri upisu semestra, opredeljuje za predmete iz studijskog programa, pri čemu može upisati samo one predmete za koje je stekao preduslov po programu i planu studija.       
Studijski program se zasniva na upisu semestara.
Posebno uspešnim studentima može se omogućiti upis i više od 60 ESPB bodova, sa ciljem bržeg završavanja studija i šireg obrazovanja.
Student stiče pravo na upis na višu godinu studija, pod uslovima predviđenim ovim Statutom, kada, u skladu sa studijskim programom, stekne mogućnost da upiše predmete u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova, predviđene studijskim programom za narednu godinu studija.
Student koji nije ispunio obaveze iz stava 4. ovog člana može nastaviti studije tako da ponovo upiše studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini, pod uslovima i na način koji utvrđuje Nastavno veće Visoke škole.
Pravila studija bliže se uređuju opštim aktom Visoke škole.“ (član 69.)
 
Napomena: Detaljnije informacije o pravima i obavezama studenata mogu se dobiti konsultovanjem Statuta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, odnosno kod sekretara Škole i na sajtu Škole na stranici: http://www.uskolavrsac.in.rs/dokumenta/