Poštovani studenti

image_pdfimage_print
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu prvi put je akreditovana 2007. godine kao visoka škola strukovnih studija, kada je dobila i dozvolu za rad čime je u potpunosti odobreno izvođenje studijskog programa za zvanje strukovni vaspitač. U međuvremenu akreditovani su i realizovani i drugi programi osnovnih strukovnih, specijalističkih i master studija. Visoka škola poseduje sve neophodne dozvole za rad.
 
Danas je na Visokoj školi moguće studirati na jednom programu osnovnih studija – radi se o harmonizovanom i modernizovanom studijskom programu Vaspitač dece predškolskog uzrasta (akreditacija 2016. godina). Program je osmišljen i akreditovan u okviru TEMPUS Teach programa Harmonizacija nastavnih planova i programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji.
 
Navedeni studijski program kreiran je tako da objedini 2 programa osnovnih strukovnih studija koja su do sada realizovana na Visokoj školi (Strukovni vaspitač i Vaspitač dece jaslenog uzrasta) i otvori širu lepezu mogućnosti usvajanja većeg broja identifikovanih poželjnih kompetencija Vama, studentima, budućim vaspitačima. Harmonizovani elementi odnose se, pre svega, na nastavne sadržaje u okviru postojećih ili novouvedenih obaveznih i izbornih predmeta, nastavne metode koje se realizuju u okviru njih, kao i novu literaturu, a samim tim i na kompetencije koje studenti stiču. Pri tome, uveden je određen broj novih obaveznih predmeta i značajan broj izbornih predmeta kroz koje se odgovara na uočenu potrebu za pojačanim kompetencijama za rad u kontekstu inkluzije, IKT kompetencijama, kompetencijama dramske pedagogije, komunikativnim kompetencijama, kao i mogućnošću da tokom studija u celini uče engleski jezik kao strani, s obzirom na to da su uvedeni izborni kursevi engleskog jezika u svakom semestru. Pri tome, inovirana je i intenzivirana stručna (pedagoška) i metodička praksa.
 
U okviru novoakreditovanog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta postoji 4 modula koji su kreirani na osnovu ponuđenih izbornih predmeta i u okviru kojih studenti mogu steći stručna zvanja:
1. strukovni vaspitač – opšti modul
2. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog uzrasta
3. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno depriviranom decom
4. strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom na engleskom jeziku.
 
Pored studijskog programa osnovnih strukovnih studija, na Visokoj školi se realizuje i jedan program master strukovnih studija – Strukovni master vaspitač, za koji je Visoka škola dobila akreditaciju 2018. godine.
 
Nastava se na Visokoj školi izvodi na tri jezika: srpski, rumunski i romski (od šk. 2009/2010. godine).
 
Osnovne studije na ovoj Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače traju tri godine i na njima se studenti osposobljavaju za efikasno individualno i socijalno funkcionisanje u savremenim obrazovnim okolnostima. Studijski program na ovoj Školi pošao je od činjenice da savremeni pedagozi govore o čitavom setu opštih sposobnosti, odnosno o kompetencijama, kao neophodnom uslovu za postizanje individualnog i socijalnog ostvarenja. Kompetentnost i njene uže oblasti, samokompetencija i socijalna kompetencija, smatraju se ključnim sposobnostima u pitanjima ostvarenja pojedinca  u ličnom i socijalnom životu u 21. veku.
 
Jedinstven obrazovni evropski prostor mogao bi da bude, sa stanovišta mladih, prednost u smislu većih mogućnosti za njihovu pokretljivost, kao i za prohodnost ideja. Zato je program koji je pred vama koncipiran tako da sa dosta kritičke odgovornosti pruža studentima pedagoške vrednosti i pomaže im da se osposobe da donose mudre pedagoške odluke, i ne samo pedagoške, nego i moralne, ljudske, kao što su one koje u osnovi imaju altruizam, empatiju i ljudsko razumevanje; da vam pomogne da razvijate svoje samopoštovanje i sposobnost da volite ljude; da se osposobite da planirate i predviđate konsekvence svojih odluka i akcija, što podrazumeva toleranciju, veštinu slušanja, sposobnost rešavanja problema, sposobnost sagledavanja smisla u svemu što radimo, u svemu što se dešava oko nas. Programom se, takođe, nastoje razvijati veštine nošenja odgovornosti, pokretanja inicijative i mnogo drugih osobina koje podrazumeva tim u pedagoškom radu. Na praktičnom nivou ovo znači da Vas nastojimo uputiti u timski rad, što podrazumeva kreativnost i individualne doprinose kvalitetnim rezultatima u timovima.
 
Prethodno je podrazumevalo da se u kurikulumima više naglasi jedinstvo nauke, procesi istraživanja  i saznavanje suštine i smisla, kao i naglašene potrebe za metodama interakcije, tematskim kurikulumima, timskoj nastavi i sl., kako bi se više išlo u susret većoj kompetenciji u osnovnim pedagoškim veštinama. Ova Škola, dakle, nastoji da Vam pruži dobro opšte obrazovanje, koje je u funkciji struke za koju se pripremate i u kome je lični razvoj iz ugla evropske dimenzije pre svega u funkciji razvoja studenata, pripreme za život u multikulturnom društvu  i pripreme za rad koja treba da omogući široki pogled na rad i uključi teorijski uvod u prirodu i oblike rada i radnog iskustva.
 
Sastavljači Informatora koji je pred vama imali su nameru da Vam pruže što više informacija koje bi vam olakšale snalaženje u toku studija. Nadamo se da će Informator omogućiti da se na vreme usmerite i organizujete u svim aktivnostima, a takođe i skratiti Vaša lutanja, dileme, pitanja… Zato se u njemu nalaze mnoga praktična pitanja kao što su: sadržaji predmeta, literatura, ispitna pitanja, načini polaganja ispita, teme za diplomske ispite, komisije i sl., a tu su i informacije koje se odnose na dodatno detaljnije  informisanje (sajt, mejl i sl.). Očekujemo da će Vam sve ovo pomoći da napravite uspešne prve korake, koji su već pola puta do cilja.
 
Iskrene želje za uspešne studije.